JESSM   |  e-ISSN: 2979-9899

Original article | Journal of Educational Studies in Science and Mathematics 2023, Vol. 2(1) 15-42

An Attempt to Learn the Education System of England from the Perspective of a Turkish-Born Teacher and a Teacher Candidate: A Comparative Narrative Approach

Serkan Coştu & Berivan Tezcan

pp. 15 - 42   |  DOI: https://doi.org/10.29329/jessm.2023.618.2   |  Manu. Number: MANU-2212-28-0002.R2

Published online: December 12, 2023  |   Number of Views: 49  |  Number of Download: 302


Abstract

This study aims to examine the education systems in England and Turkiye comparatively. In this direction, it was preferred to use narrative research, which is defined as a particular form of qualitative research design. In this context, stories in prose style were produced with the help of online and printed documents and online interviews with the participants. In this context, this study was conducted with the understanding of easily accessible case sampling, one of the purposive sampling methods. One of the participants in this study is a Turkish kindergarten teacher living in England and working in a public school. The other participant is a university student studying in one of England's public universities' early childhood education departments. In the first section, under the title of "Let's Get to Know England" the current situation in terms of culture, history, geography, and politics is discussed by referring to the international success of England in education. The second section examines education policies, the basic principles that guide education, the structure and organization of the education system, and higher education and teacher education under the title of the England education system. In the third section, policies and strategies of the England education system, educational financing, and management are discussed under the title of ageless innovations, lifelong learning, qualifications, citizenship, and entrepreneurship. The fourth section discusses sibling rivalry and lifelong learning teachers, teacher training, placement, and inspection mechanisms as the inner face of competition in Turkiye and England. The fifth section discusses England and Turkiye's level of development under the title of intercontinental competition and international exams by the effects of socioeconomic indicators on education, and similarities and differences of the education system are evaluated in the context of international exams. In the sixth section, named under the title of conclusion and evaluation, Turkiye and England were compared in line with their current situation in terms of their advantageous and disadvantageous aspects in the light of the previous chapters.

Keywords: Comparative Education, Early Childhood Education, Education System of England, Education System of Turkiye, Kindergarten Teacher


How to Cite this Article?

APA 6th edition
Costu, S. & Tezcan, B. (2023). An Attempt to Learn the Education System of England from the Perspective of a Turkish-Born Teacher and a Teacher Candidate: A Comparative Narrative Approach . Journal of Educational Studies in Science and Mathematics, 2(1), 15-42. doi: 10.29329/jessm.2023.618.2

Harvard
Costu, S. and Tezcan, B. (2023). An Attempt to Learn the Education System of England from the Perspective of a Turkish-Born Teacher and a Teacher Candidate: A Comparative Narrative Approach . Journal of Educational Studies in Science and Mathematics, 2(1), pp. 15-42.

Chicago 16th edition
Costu, Serkan and Berivan Tezcan (2023). "An Attempt to Learn the Education System of England from the Perspective of a Turkish-Born Teacher and a Teacher Candidate: A Comparative Narrative Approach ". Journal of Educational Studies in Science and Mathematics 2 (1):15-42. doi:10.29329/jessm.2023.618.2.

References
 1. Akbaba, E. (2022) Ortaokul 8. sınıf öğrencilerine uygulanan LGS ve TIMSS sınavlarındaki fizik ve kimya sorularının karşılaştırılması (Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi). Kafkas Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, Kars. [Google Scholar]
 2. Akpınar, B., & Aydın, K. (2007). Türkiye ve bazı ülkelerin eğitim reformlarının karşılaştırılması. Fırat Üniversitesi Doğu Anadolu Bölgesi Araştırmaları Dergisi, 6(1), 82-88. Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/fudad/issue/47124/593111 [Google Scholar]
 3. Aygün, Ş. S., Atalay, N., Kılıç, Z. & Yaşar, S. (2016). Öğretmen Adaylarına Yönelik 21. Yüzyıl Becerileri Yeterlilik Algıları Ölçeğinin Geliştirilmesi: Geçerlik Ve Güvenirlik Çalışması. Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 40 (40), 160-175. Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/pauefd/issue/33883/375190 [Google Scholar]
 4. Aykaç, N., Kabaran, H., & Bilgin, H. (2014). Türkiye’de ve bazı Avrupa Birliği ülkelerindeki öğretmen yetiştirme uygulamalarının karşılaştırılmalı olarak incelenmesi (Almanya, Finlandiya, Fransa, İngiltere ve Türkiye Örneği). DOI: 10.7827/TurkishStudies.6484 [Google Scholar]
 5. Bakioğlu, A. (2017). Karşılaştırmalı eğitim politikalar, göstergeler, bağlamlar. Eğitim Yayınevi. [Google Scholar]
 6. Bakioğlu, A. (Ed.). (2013). Karşılaştırmalı eğitim yönetimi: PİSA'da başarılı ülkelerin eğitim sistemleri. Nobel Akademik Yayıncılık. [Google Scholar]
 7. Balyer, A., & Gündüz, Y. (2011). Değişik ülkelerde okul müdürlerinin yetiştirilmesi: Türk eğitim sistemi için bir model önerisi. Kuramsal Eğitimbilim Dergisi, 4(2). Retrieved from http://dergipark.gov.tr/download/article-file/304171 [Google Scholar]
 8. Baydar, O. (2019). TEOG, LGS ve TIMSS matematik sorularının matematik öğretim programı kazanımlarına, TIMSS bilişsel alanlarına ve MATH Taksonomisine göre incelenmesi (Doctoral dissertation, Yüksek Lisans Tezi, Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, Zonguldak). [Google Scholar]
 9. Biber, A. Ç., Tuna, A., Uysal, R. & Kabuklu, Ü. N. (2018). Liselere Geçiş Sınavının Örnek Matematik Sorularına Dair Destekleme ve Yetiştirme Kursu Matematik Öğretmenlerinin Görüşleri. Asya Öğretim Dergisi, 6(2), 63-80. Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/aji/issue/41386/428527 [Google Scholar]
 10. Çakır, Z. (2019). TEOG, LGS ve PISA Fen bilimleri sorularının analizi ve karşılaştırılması (Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi). Uşak Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Uşak. [Google Scholar]
 11. Çetin, A., Ünsal, S. & Hekimoğlu, E. (2021). 2018-2019 Öğretim Yılında Güncellenen Öğretmen Yetiştirme Lisans Programının İncelenmesi. Dokuz Eylül Üniversitesi Buca Eğitim Fakültesi Dergisi, (52), 337-358. DOI: 10.53444/deubefd.904931 [Google Scholar]
 12. Çetin, B. Ş. (2019). Matematik öğretmenlerinin 2018 LGS sistemine ilişkin görüşlerinin incelenmesi (Master's thesis, Sakarya Üniversitesi). [Google Scholar]
 13. Cheng, Y. C. (1996). Relation between teachers’ professionalism and job attitudes, educational outcomes, and organizational factors. The Journal of Educational Research, 89(3), 163-171. [Google Scholar]
 14. Çiçek Sağlam, A. & Aydoğmuş, M. (2016). Gelişmiş ve Gelişmekte Olan Ülkelerin Eğitim Sistemlerinin Denetim Yapıları Karşılaştırıldığında Türkiye Eğitim Sisteminin Denetimi Ne Durumdadır? Uşak Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 9 (1), 17-38. Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/usaksosbil/issue/21662/232993 [Google Scholar]
 15. Czarniawska, B. (2004). Narratives in social science research. London: Sage. [Google Scholar]
 16. Demir, S. B. & Yılmaz, A. T. (2019). En İyisi Bu Mu? Türkiye’de Yeni Ortaöğretime Geçiş Politikasının Velilerin Görüşlerine Göre Değerlendirilmesi. Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 19(1), 164-183. DOI: 10.17240/aibuefd.2019.19.43815-445515 [Google Scholar]
 17. Erdoğan, İ. (2003). Karşılaştırmalı Eğitim: Türk Eğitim Bilimleri Çalışmaları İçinde Önemsenmesi Gereken Bir Alan. Türk Eğitim Bilimleri Dergisi, 1 (3), 0-0. Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/tebd/issue/26131/275239 [Google Scholar]
 18. Güler, H. K. (2013). Türk Öğrencilerin PISA'da Karşılaştıkları Güçlüklerin Analizi. Uludağ Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 26(2), 501-522. Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/uefad/issue/16698/173591 [Google Scholar]
 19. Güngör, C. (2021). Ortaokul Öğrencilerinin LGS Hazırlık Sürecine İlişkin Ebeveyn Görüşlerinin İncelenmesi. Eğitim Ve İnsani Bilimler Dergisi: Teori Ve Uygulama, 12 (23), 171-200. Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/eibd/issue/63474/881182 [Google Scholar]
 20. Güngör, G. & Göksu, A. (2013). Türkiye’de Eğitimin Finansmanı ve Ülkelerarası Bir Karşılaştırma. Yönetim ve Ekonomi Dergisi, 20 (1), 59-72. Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/yonveek/issue/13698/165795 [Google Scholar]
 21. Gür, B. S., Öztürk, A., Özer, M. & Suna, E. (2021). The Effect of Changes in the Transition to Secondary Education Systems on Mathematics Achievement. Cukurova University Faculty of Education Journal, 50 (2), 1437-1463. DOI: 10.14812/cuefd.887197 [Google Scholar]
 22. Guskey, T. R. (1994). Professional development in education: In search of the optimal mix (Report No: ED: 369181). American Educational Research Association, New Orleans, LA. [Google Scholar]
 23. İş, E. (2017). Türkiye Eğitim Sistemi ile Finlandiya Eğitim Sisteminin Okulöncesi Eğitim ve Öğretmen Yetiştirme ve Atama Politikalarının Karşılaştırılması. Artuklu İnsan ve Toplum Bilim Dergisi, 2(1), 60-70. Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/itbhssj/issue/30281/306672 [Google Scholar]
 24. Kalsen, C. & Yiğit, H. (2021). Liselere Geçiş Sisteminin Öğrencileri Özel Okullara Yönlendirip Yönlendirmediğine İlişkin Öğretmen ve Veli Görüşleri. Trakya Eğitim Dergisi, 11 (2), 853-869. DOI: 10.24315/tred.735552 [Google Scholar]
 25. Karacaoğlu, Ö. C., & Çabuk, B. (2002). İngiltere ve Türkiye eğitim sistemlerinin karşılaştırılması. Milli Eğitim Dergisi, 150, 155-156. Retrieved from https://dhgm.meb.gov.tr/yayimlar/dergiler/Milli_Egitim_Dergisi/155-156/karacaoglu.htm [Google Scholar]
 26. Karakaya, F., Bulut, A. E. & Yılmaz, M. (2020). Fen Lisesi Öğretmenlerinin TEOG ve LGS Sistemlerine Yönelik Görüşleri. Ihlara Eğitim Araştırmaları Dergisi, 5 (1), 116-126. [Google Scholar]
 27. Karanfil, F. (2020). Mediating the effect of motivation and self regulation on students’ attitudes towards LGS (high school entrance) exam. International Journal of Educational Spectrum, 2(2), 111-123. Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/ijesacademic/issue/54256/731785 [Google Scholar]
 28. Kaya, S. & Kara, Y. (2022). Liselere Giriş Sınavı (LGS) Fen Bilimleri Sorularının Ortaöğretim Programıyla Uyum Düzeyinin Belirlenmesi. Eğitim Bilim ve Araştırma Dergisi, 3 (1), 93-117. DOI: 10.54637/ebad.1038701 [Google Scholar]
 29. Kırmızı F. ve Yurdakul İ. (2020). Yenilenen (2018) Sınıf Öğretmenliği Öğretmen Yetiştirme Lisans Programına İlişkin Öğretim Elemanlarının Görüşleri. Turkish Studies - Educational Sciences, 15(5), 3715 - 3745. 10.47423/TurkishStudies.45127 [Google Scholar]
 30. Korkmaz, T. (2005). Türk ve İngiliz eğitim sistemlerinin karşılaştırılması (Doctoral dissertation, Bursa Uludag University).  [Google Scholar]
 31. Kuzu, Y., Kuzu, O. & Gelbal, S. (2019). TEOG ve LGS Sistemlerinin Öğrenci, Öğretmen, Veli ve Öğretmen Velilerin Görüşleri Açısından İncelenmesi. Ahi Evran Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 5 (1), 112-130. DOI: 10.31592/aeusbed.559002  [Google Scholar]
 32. Mete, Y.A, (2013).Güney Kore, Japonya, Yeni Zelanda ve Finlandiya’da öğretmen yetiştirme ve atama politikaları. Electronic Turkish Studies, 8(12). DOI: http://dx.doi.org/10.7827/TurkishStudies.5916 [Google Scholar]
 33. Mücevher, M. H. (2020). Anlatı ve Hayat Hikâyesi Araştırmaları. Süleyman Demirel Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 25 (3), 277-295. Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/sduiibfd/issue/56323/747040 [Google Scholar]
 34. Obay, M., Demir, E. & Pesen, C. (2021). Difficulties in the Preparation Process of High School Pass Entrance (LGS) and Their Reflections on Education in the Framework of Mathematics Teachers' Views. Turkish Journal of Computer and Mathematics Education (TURCOMAT), 12 (1), 221-243. DOI: 10.16949/turkbilmat.769347 [Google Scholar]
 35. Özer, B. & Alkan, S. (2017). AB ve Türkiye Öğretmen Yetiştirme Programlarının Karşılaştırılması ve Türkiye İçin Bir Model Önerisi. Disiplinlerarası Eğitim Araştırmaları Dergisi, 1(1), 62-95. Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/jier/issue/31085/337175 [Google Scholar]
 36. Pehlivan, F. (2007). Türkiye, Fransa ve İngiltere eğitim sistemlerinde öğretimsel etkinliklerin denetiminin yapısal olarak karşılaştırılması (Master's thesis). [Google Scholar]
 37. Sarıer, Y. (2021). PISA Uygulamalarında Türkiye’nin Performansı ve Öğrenci Başarısını Yordayan Değişkenler. Türkiye Sosyal Araştırmalar Dergisi, 25(3), 905-926. Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/tsadergisi/issue/66172/757533 [Google Scholar]
 38. Şemşek, İ. (2018). Finlandiya, İngiltere ve Türkiye’nin Okul Öncesine Yönelik Sosyal Politika Uygulamaları. Uluslararası Sosyal ve Eğitim Bilimleri Dergisi, 5 (9), 82-101. DOI: 10.20860/ijoses.417086 [Google Scholar]
 39. Şişman, M. (2001). Öğretmenliğe Giriş. Ankara: Pegema Yayınları. [Google Scholar]
 40. Suna, E., Özer, M., Şensoy, S., Gür, B. S., Gelbal, P. D. S. & Aşkar, P. (2021). Determinants of Academic Achievement in Turkey. Journal of Economy Culture and Society, (64), 143-162. DOI: 10.26650/JECS2021-934211 [Google Scholar]
 41. Sungur, N. (2001). Yaratıcı okul düşünen sınıflar. İstanbul: Evrim Yayınevi. [Google Scholar]
 42. Taşkın, G. & Aksoy, G. (2021). Liselere Giriş Sistemine İlişkin Okul Yöneticilerinin Görüşleri: Durum Çalışması. Trakya Eğitim Dergisi, 11 (2), 870-888. DOI: 10.24315/tred.743399 [Google Scholar]
 43. Türkoğlu, A. (1985). Fransa, İsveç ve Romanya Eğitim Sistemleri Ankara: Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Basımevi [Google Scholar]
 44. Ulusavaş, M. (1988). Ana çizgileriyle İngiliz eğitim sistemi ve Türk eğitim sistemiyle karşılaştırma. Retrieved from http://hdl.handle.net/11452/17254 [Google Scholar]
 45. Ulusoy, B. (2020). 8. Sınıf Öğrencilerinin Liselere Geçiş Sınavı (LGS)’na İlişkin Algılarının Metaforlar Aracılığıyla İncelenmesi. Necmettin Erbakan Üniversitesi Ereğli Eğitim Fakültesi Dergisi, 2 (2), 186-202. DOI: 10.51119/ereegf.2020.5 [Google Scholar]
 46. URL-1:https://www.yok.gov.tr/kurumsal/idari-birimler/egitim-ogretim-dairesi/yeni-ogretmen-yetistirme-lisans-programlari [Google Scholar]
 47. URL-2: https://tr.wikipedia.org/wiki/%C4%B0ngiltere  [Google Scholar]
 48. URL-3: https://eksisozluk.com/ingiliz-egitim-sistemi--4642939  [Google Scholar]
 49. URL-4: https://tr.wikipedia.org/wiki/Uluslararas%C4%B1_%C3%96%C4%9Frenci_De%C4%9Ferlendirme_Program%C4%B1#2018_PISA_sonu%C3%A7lar%C4%B1  [Google Scholar]
 50. URL-5: https://tr.wikipedia.org/wiki/%C4%B0ngiltere  [Google Scholar]
 51. URL-6: http://www.oecd.org/…ults-snapshot-volume-i-eng.pdf [Google Scholar]
 52. Yazçayır, N. & Yıldırım, N. (2021). Öğretmen Yetiştirme Lisans Programları ve Öğretmenlik Meslek Bilgisi Alt Boyutunun Karşılaştırmalı Analizi “Türkiye ve Singapur". Türk Eğitim Bilimleri Dergisi, 19(1), 182-218. Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/tebd/issue/62954/733698   [Google Scholar]